Kapitał ludzki LOGO

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

"Komputer - to nic trudnego!"jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa
dla przedsiębiorstw

NR PROJEKTU KL/02177/08/8.1.1
NR UMOWY DOFINANSOWANIA UDA-POKL.O8.01.01-14-422/08-00

 

Okres realizacji projektu: październik 2009 r. - luty 2011 r.

Wartość projektu: 283 507, 52 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji/umiejętności informatycznych dorosłych osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Część merytoryczną projektu stanowi kurs podstawowej obsługi komputera i wykorzystania technik ICT. Kurs składa się z 7 modułów szkoleniowych obejmujących:

 1. Podstawy technik informatycznych;
 2. Użytkowanie komputerów;
 3. Przetwarzanie tekstów;
 4. Arkusze kalkulacyjne;
 5. Bazy danych;
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna;
 7. Usługi w sieciach informatycznych.

Każdy z w/w modułów kończy się egzaminem przeprowadzonym przez egzaminatora certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Kurs skierowany jest do pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć uzupełnienia, podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych w wyżej wskazanym zakresie do potrzeb regionalnej gospodarki (poza godzinami pracy).

W ramach projektu przewidziano dwie edycję kursu. Pierwsza zostanie zrealizowana w terminie od XI 2009r. do VI 2010r., druga od VIII 2010r.do I 2011r.

W ramach każdej z edycji szkolenia zaplanowano:

 • przeszkolenie 36 osób
 • 144 godziny szkoleniowe
 • 7 sesji egzaminacyjnych

Uczestnikom kursu zapewniamy:

 • niezbędne zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe,
 • przeprowadzenie kursu poza godzinami pracy urzędowej,
 • materiały dydaktyczne,
 • organizację egzaminów kończących poszczególne moduły szkoleniowe,
 • wydanie certyfikatu i zaświadczenia ukończenia kursu

 


Projekt został zakończony w dniu 28 lutego 2011r.

 

W ramach dwóch edycji kursu wsparcie otrzymało 75 uczestników, w tym 44 kobiety i 33 mężczyzn. Dziewięć osób zrezygnowało z uczestnictwa w projekcie (4 kobiety i 5 mężczyzn).

 

Wskaźniki projektu

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

Wartość osiągnięta

Stopień realizacji (%)

1

Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projekcie

58

66

133,79

2

Liczba uzyskanych certyfikatów

50

50

100,00

3

Liczba edycji kursu

2

2

100,00

4

Liczba godzin szkoleniowych (liczba dodatkowych) konsultacji

864

864 (56)

100,00

 

Zespół zarządzający projektem składa szczególne podziękowania za okazaną przychylność i wsparcie w realizacji projektu władzom uczelni:

 • Panu prof. dr hab. Antoniemu Jówko - Rektorowi UPH w Siedlcach
 • Panu mgr Andrzejowi Tarasiukowi - Kanclerzowi UPH w Siedlcach

oraz

 • Panu prof. dr hab. Andrzejowi Barczakowi - Dyrektorowi Instytutu Informatyki

Podziękowania kierujemy także w stronę Pana mgr Piotra Świtalskiego za pomoc w prowadzeniu strony internetowej projektu.